ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η συνολική λειτουργία της Εταιρίας E.I ΖΑΡΜΠΗ & ΣΙΑ Ε.Ε διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.). Για το λόγο αυτό εφαρμόζουμε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας απόλυτα συμμορφούμενο με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015, EU GMP και EU GDP.

Όλο το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας είναι επιβεβλημένο να συμβάλει στη διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων, την ασφάλεια του πελάτη/ καταναλωτή (δυνητικού και υπάρχοντος) και τη συνεχή βελτίωση του.

Η Διοίκηση της Εταιρίας έχει δεσμευτεί στη διατήρηση κουλτούρας εστιασμένης στη ποιότητα και στη παροχή αναγκαίων πόρων προς υλοποίηση των ανωτέρω.

Επιπλέον, η Διοίκηση της Εταιρείας ανασκοπεί και επανεξετάζει περιοδικά το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ώστε να διασφαλίζει την καταλληλόλητα, την επάρκεια και τη συνεχή αποτελεσματικότητα του. 

Η υλοποίηση των ανωτέρω στόχων απαιτεί:

  • Επιμελής παρακολούθηση και  συμμόρφωση στις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
  • Συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων από εκτεταμένες ερευνητικές δραστηριότητες.
  • ‘Άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό.
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή ελεγχόμενων διαδικασιών.
  • Μέριμνα για διατήρηση της υψηλής ικανοποίησης των πελατών και ελαχιστοποίηση των παραπόνων.
  • Μέριμνα για εκπλήρωση των συμφωνηθέντων με τους πελάτες απαιτήσεων, αναφορικά με την ποιότητα των προϊόντων, είδος, παράδοση, και την τιμή.
  • Συνεχής Παρακολούθηση και αξιολόγηση κρίσιμων παραμέτρων και διεργασιών ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα.
  • Συνεχής εποπτεία οποιουδήποτε τρίτου μέρους που εκτελεί εργασίες για λογαριασμό της E.I ΖΑΡΜΠΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.